Artikel 1: Inleiding

De huidige verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap Hydrothan BVBA met maatschappelijke zetel te avenue Zénobe Gramme 44, 1300 Waver, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456 330 263, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

Artikel 2: Voorwerp

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper te bepalen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de site van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is. De aankoop van een goed of dienst via deze site houdt een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden in.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen

De aangeboden producten zijn de producten die zijn opgenomen in de catalogus die gepubliceerd is op de site van de verkoper.

Elk product wordt vergezeld van een beschrijving die is opgesteld door de leverancier.

De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product verzekeren, in het bijzonder met betrekking tot kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien ondanks de inspanningen van de verkoper alle artikelen of een deel ervan niet beschikbaar zijn, dan laat de verkoper dit zo snel mogelijk via e-mail weten aan de koper en biedt hij hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos annuleren. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd of opgehaald.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de goederen en diensten op de site staan vermeld in euro, alle taksen inbegrepen (btw en andere toepasselijke taksen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging ervan.

De opgegeven prijzen zijn exclusief de kosten voor de verwerking, het transport en de levering van bestellingen voor zover ze plaatsvinden in de hierna vermelde geografische gebieden.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten die op de site van de verkoper worden voorgesteld, is voorbehouden voor kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland en voor vereiste leveringen in deze geografische gebieden. Voor andere gebieden wordt de klant verzocht om contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon om de verkoops- en transportvoorwaarden te verkrijgen.

Artikel 6: Bestellingen

De koper die een product of dienst wil aankopen, moet:

het online bestelformulier invullen met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;

zijn bestelling valideren nadat hij ze heeft nagekeken;

de betaling verrichten volgens de opgegeven voorwaarden;

zijn bestelling en betaling bevestigen.

Door de bestelling te bevestigen aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden, erkent hij dat hij er perfect van op de hoogte is en dat hij afstand doet van zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de opgetekende bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties.

De verkoper deelt via e-mail mee dat de opgenomen bestelling is bevestigd.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om aan de verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van de reden hiervoor, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van het product of van het sluiten van het servicecontract.

Een professionele koper kan geen beroep doen op dit herroepingsrecht. Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om af te zien van de aankoop meedelen via e-mail en het geleverde product op zijn kosten en risico terugsturen naar de maatschappelijke zetel van Hydrothan, Avenue Zénobe Gramme 44, 1300 Waver, België.

De producten moeten onbeschadigd teruggestuurd worden in hun originele verpakking, vergezeld van al hun toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon.

De teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier uitgepakt, ontzegeld of gebruikt zijn.

Onvolledige producten die beschadigd, bedorven of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe om binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugname van de goederen, de eventuele betaling, exclusief verzendkosten, terug te storten.

Tenzij anders is overeengekomen kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor contracten:

1. voor het verlenen van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument vóór het einde van de herroepingstermijn;

2. voor de levering van producten die gemaakt werden volgens de specificaties van de consument, of die duidelijk op maat werden gemaakt, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verlopen;

Artikel 8: Terugname van te veel gekochte producten

Te veel gekochte producten die niet werden verbruikt, kunnen worden teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel van Hydrothan, Avenue Zénobe Gramme 44, 1300 Waver, België, voor rekening en op risico van de klant.

De producten moeten onbeschadigd teruggestuurd worden in hun originele verpakking, vergezeld van al hun toebehoren en een kopie van de factuur/leveringsbon.

De teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier uitgepakt, ontzegeld of gebruikt zijn.

Onvolledige producten die beschadigd, bedorven of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe om binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugname van de goederen, 90% van hun aankoopwaarde, exclusief verzendkosten, terug te storten.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via bankkaart, Visa, Mastercard of bankoverschrijving.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 10: Leveringen

De leveringen vinden plaats op het adres vermeld op de bestelbon dat enkel in het overeengekomen geografische gebied gelegen is.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot het moment van de levering van de goederen op het leveringsadres dat de koper opgaf. Vanaf dat ogenblik neemt de koper als enige de risico's ervan op zich. De levertermijnen worden slechts ter info opgegeven; als ze meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald.

Artikel 11: Garantie

De verkoper garandeert tegenover de consumenten dat de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent voldoen aan de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen (artikels 1649 bis tot 1649 octies van het burgerlijk Wetboek).

Als binnen 2 maanden na de levering van het goed wordt vastgesteld dat een product niet conform is, moet de consument dit zo snel mogelijk nauwkeurig melden aan de verkoper via aangetekend schrijven of e-mail. Deze garantie dekt enkel conformiteitsgebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen.

Gebreken of schade door een verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.

Ook reparaties door technici die niet erkend worden door de leverancier leiden tot de annulering van de garantie.

De factuur of leveringsbon dient als garantiebewijs en moet door de consument worden bijgehouden en in de originele vorm worden voorgelegd.

Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van kracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het Internetnetwerk, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, onderbreking van de dienst of andere ongewilde problemen.

De gegevens vermeld op de site worden bovendien te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie afkomstig van deze sites.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.

Niemand mag elementen van de site, zoals software, beelden of geluid reproduceren, benutten, verspreiden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

Elke gewone link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een ​​bestelling te verwerken, worden bijgehouden door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt (samenwerken) wanneer deze mededeling nodig is voor de behandeling van de bestelling.

De gebruiker machtigt de verkoper trouwens ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn website en de goederen en service die hij aanbiedt te verbeteren.

Deze informatie kan bovendien worden gebruikt om de verspreiding via alle communicatiemiddelen van de informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.

De verkoper houdt tot slot de persoonsgegevens bij om toekomstige bestellingen gemakkelijker te verwerken.

De verkoper verbindt zich ertoe om de inlichtingen waarover hij beschikt niet openbaar te maken aan een andere vennootschap of een andere onderneming. De gegevens die worden bijgehouden door de verkoper kunnen op elk moment worden opgevraagd en gecorrigeerd op eenvoudig verzoek.

Artikel 15: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups,...)

Artikel 16: Geschillenregeling

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Nijvel bevoegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.